17 tm 19 nov: Mozarts Zauberflöte – The Next Generation, Groningen